React Redux

React Redux 의 적용

수업소개

우리수업의 목표인 React Redux 라이브러리가 필요한 이유와 적용방법을 소개합니다. 

 

 

 

강의1

소스코드

https://github.com/egoing/react-redux-tutorial-example/commit/7f3cc674485b654b4d409e9588d07ebd5d7c545e

 

 

강의2

소스코드

https://github.com/egoing/react-redux-tutorial-example/commit/e3cb06b559270668e148a21d940ec3175b963ba6

 

 

 

강의3

 

 

 

강의4

소스코드

https://github.com/egoing/react-redux-tutorial-example/commit/a7a3322948264b3d537aa7c79846af9acc6b0811

 

댓글

댓글 본문
  1. 최재욱
    말 그대로 마법이군요. 진짜 신기하네요
graphittie 자세히 보기